Perquè la infància és l’etapa a la qual es construeixen els fonaments del nostre desenvolupament, creiem que és essencial prestar especial atenció a aquests primers anys de vida per facilitar el millor desenvolupament psicològic i emocional del menor.

Com ho fem? A PSICOSEDNA, primer analitzem i avaluem les dificultats del nen/a segons el motiu de consulta. Després establim uns objectius individualitzats per a cada nen/a i proposem una intervenció adequada.

Hi ha canvis o situacions en la vida d’un nen que poden afectar a la seva salut psicològica. Això ho podem percebre perquè el veiem més ansiós, trist o poregós que habitualment o observem canvis en el seu comportament o en la seva forma de relacionar-se mostrant-se més retret o agressiu. Sovint el nen/a no sap explicar el que li passa i això es veu reflectit únicament en problemes de comportament.

Psicosedna | Psicologia Infantil

Psicosedna | Psicologia infantil

Detecció Precoç
Definició: Identificació d’una deficiència física, psíquica o sensorial, o la constatació de la simptomatologia que la fa presumible, en el moment més proper a aquell en què la deficiència es manifesta, amb l’objectiu d’adoptar totes les mesures preventives o terapèutiques necessàries.

Justificació: L’interès per la identificació primerenca radica en l’evidència acumulada durant els últims anys, que estableix que una detecció i posterior intervenció primerenca específica, personalitzada per al nen i la seva família, condueix a una millora en el pronòstic de la majoria dels nens amb algun tipus de trastorn en el desenvolupament (autisme, o altres) o discapacitat (discapacitat auditiva, o altres.).
A més, el període que transcorre des de les primeres sospites fins al diagnòstic del cas provoca angoixa, incertesa i desorientació per a les famílies; de manera que tot allò que proporcioni a la família els suports necessaris va a reduir notòriament l’estrès i el sofriment familiar i va a ajudar a planificar els serveis comunitaris requerits posteriorment.
Malgrat ser molt desitjable i necessària la detecció primerenca, en la pràctica resulta summament difícil, i a molt pocs nens/as amb sospita d’algun trastorn del desenvolupament o discapacitat se’ls deriva a serveis especialitzats abans dels 3 anys d’edat.
Les barreres que provoquen aquest reconeixement tardà es troben als diferents canals de detecció: àmbit familiar, àmbit sanitari, etc. I majoritàriament en tots aquests àmbits les causes que provoquen aquestes barreres per a la detecció es resumeixen en una manca de la informació i la formació necessària.

Objectiu: Oferir una formació per a la detecció precoç de les deficiències del nounat i del nen en atenció primerenca que pretén ressaltar alguns factors de risc i els signes d’alarma que pares i professionals han de tenir en compte.

Població objecte:

– Àmbit familiar: Pares primerencs i pares experts.
– Àmbit sanitari: pediatres i altres professionals de l’atenció primària.
– Àmbit educatiu: educadors infantils del cicle 0 a 3 anys.
– Serveis socials: professionals del departament de benestar social i família.

Característiques del Servei: Oferir espais de col•loqui i debat amb la finalitat d’informar i formar a pares i professionals dels diferents àmbits anteriorment esmentats així com crear eines de divulgació amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància de la detecció precoç.

Metodologia psicologia infantil

A Psicosedna oferim un espai personal on el/la nen/a se senti còmode, escoltat, valorat i tingui un lloc on pugui expressar lliurement allò que li preocupa. De manera dinàmica i lúdica intentem donar-li al nen/a estratègies necessàries per fer front a les dificultats que va tenint en el seu dia a dia.

Alhora, també oferim un espai als pares on els hi donem pautes, recursos i eines perquè sàpiguen controlar millor les situacions diàries. A més, també treballem de manera coordinada amb altres professionals tant de l’educació (col·legis, esplais, etc.) com de la salut (psiquiatres, metges, etc.).

 • Aquests són alguns dels motius de consulta:
  • Problemes de conducta i rabietes constants (baix autocontrol, conductes agressives, etc.)
  • Baixa autoestima i inseguretat.
  • Baixes habilitats socials a l’hora de relacionar-se amb els altres.
  • Comportament inhibit i dificultat per expressar emocions.
  • Problemes en l’estat d’ànim: ansietat i/o depressió.
  • Pors, fòbies, gelosia. 
  • Problemes del somni i/o a l’hora de menjar.
  • Dificultat en control d’esfínters (enuresis i/o encopresis). 
  • Sota rendiment escolar i/o baixa motivació escolar. 
  • Trastorns del desenvolupament (Trastorns de l’Espectre Autista, Síndrome de Asperger, Trastorn General del Desenvolupament, etc.)
  • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i impulsividad (TDAH). 
  • Assessorament a pares i mares sobre com gestionar les diferents dificultats que presenta el seu fill/a.

Psicosedna, Psicología, Logopèdia, Fisioteràpia i Clínica del Dolor