Teràpia Familiar 

La família és una entitat tan propera i quotidiana per tots nosaltres que podria produir-se la falsa impressió de que, armats amb el nostre sentit comú i les nostres observacions incidentals, podem arribar a comprendre-la sense dificultat.

La realitat és que la família és un objecte d’estudi complex i dinàmic sobre el qual, habitualment, tenim multitud de prejudicis que podrien entorpir la seva comprensió.

Entre moltes de les definicions que existeixen avui dia sobre família volem rescatar la d’Andolfi (1984) que caracteritza a la família com una mica més que la suma dels individus que la componen:

La família és un conjunt organitzat i interdependent d’unitats lligades entre si per regles de comportament i per funcions dinàmiques, en constant interacció entre si i en intercanvi permanent amb l’exterior

Si ens parem a analitzar l’anterior definició, podem extreure les següents conclusions:

  • La família no es pot entendre de forma separada o aïllada, sinó que s’ha de comprendre en el seu conjunt i en el seu context social i cultural
  • En la família s’estableixen una sèrie de normes i hàbits, alguns dels quals són explícits (coneguts per tots els membre de la família) i uns altres són implícits alhora que inconscients. Però tots dos tipus de normes i hàbits regeixen el funcionament familiar.
  • La família està en constant evolució en la qual es produeixen canvis causats per elements interns a la família com per exemple el creixement dels fills o la incorporació de nous membres a la unitat familiar. I canvis afectats per elements externs com per exemple el context social i cultural, els amics i companys, l’àmbit escolar i laboral.

I si ens proposem analitzar a la família des d’un vessant social i cultural hauríem d’incidir també en la diversitat estructural de la família, una diversitat produïda pels profunds canvis experimentats en la societat occidental durant el segle XX. Canvis que qüestionen la idea o fins i tot l’ideal de família model i obliguen a pensar en els diversos models de família presents en l’actualitat:

  • Famílies biparentals
  • Famílies monoparentals
  • Famílies homoparentals
  • Famílies reconstruides
  • Famílies adoptives
¿QUE OFEREIX PSICOSEDNA?

Psicosedna ofereix teràpia familiar dirigida a estructures familiars que presenten diferents conflictes, o volen adaptar-se a noves etapes però no disposen d’eines o recursos suficients. És important que la dinàmica o funcionament familiar sigui el més «sa» possible ja que d’això depenen moltes variables que determinen les bones relacions entre els seus membres, la maduració dels mateixos i els aprenentatges per a noves situacions.

Es realitza primer una avaluació de la situació juntament amb la demanda expressada, es valora les diferents maneres o formes de treballar s’exposen a la família i es comença el tractament. El canvi comença des del moment en què la família decideix posar-se a treballar en el seu grup al complet ja que decideix buscar solucions, millorar la seva comunicació, trobar eines de millora en les relacions i de comprensió de les diferents visions dels diferents membres de la família.

La família no s’escull, però si es pot treballar en ella perquè sigui un recurs positiu per a la nostra vida diària, un lloc on acudir per sentir-nos bé i que no sigui font dels nostres problemes si no font dels nostres recursos.