Psicologia Infantojuvenil

Perquè la infància és l’etapa a la qual es construeixen els fonaments del nostre desenvolupament, creiem que és essencial prestar especial atenció a aquests primers anys de vida per facilitar el millor desenvolupament psicològic i emocional del menor.

Com ho fem? A PSICOSEDNA, primer analitzem i avaluem les dificultats del nen/a segons el motiu de consulta. Després establim uns objectius individualitzats per a cada nen/a i proposem una intervenció adequada.

Hi ha canvis o situacions en la vida d’un nen que poden afectar a la seva salut psicològica. Això ho podem percebre perquè el veiem més ansiós, trist o poregós que habitualment o observem canvis en el seu comportament o en la seva forma de relacionar-se mostrant-se més retret o agressiu. Sovint el nen/a no sap explicar el que li passa i això es veu reflectit únicament en problemes de comportament.

DIAGNÒSTIC INFANTIL

Detecció Precoç
Definició: Identificació d’una deficiència física, psíquica o sensorial, o la constatació de la simptomatologia que la fa presumible, en el moment més proper a aquell en què la deficiència es manifesta, amb l’objectiu d’adoptar totes les mesures preventives o terapèutiques necessàries.

Justificació: L’interès per la identificació primerenca radica en l’evidència acumulada durant els últims anys, que estableix que una detecció i posterior intervenció primerenca específica, personalitzada per al nen i la seva família, condueix a una millora en el pronòstic de la majoria dels nens amb algun tipus de trastorn en el desenvolupament (autisme, o altres) o discapacitat (discapacitat auditiva, o altres.).
A més, el període que transcorre des de les primeres sospites fins al diagnòstic del cas provoca angoixa, incertesa i desorientació per a les famílies; de manera que tot allò que proporcioni a la família els suports necessaris va a reduir notòriament l’estrès i el sofriment familiar i va a ajudar a planificar els serveis comunitaris requerits posteriorment.
Malgrat ser molt desitjable i necessària la detecció primerenca, en la pràctica resulta summament difícil, i a molt pocs nens/as amb sospita d’algun trastorn del desenvolupament o discapacitat se’ls deriva a serveis especialitzats abans dels 3 anys d’edat.
Les barreres que provoquen aquest reconeixement tardà es troben als diferents canals de detecció: àmbit familiar, àmbit sanitari, etc. I majoritàriament en tots aquests àmbits les causes que provoquen aquestes barreres per a la detecció es resumeixen en una manca de la informació i la formació necessària.

Objectiu: Oferir una formació per a la detecció precoç de les deficiències del nounat i del nen en atenció primerenca que pretén ressaltar alguns factors de risc i els signes d’alarma que pares i professionals han de tenir en compte.

Població objecte:

– Àmbit familiar: Pares primerencs i pares experts.
– Àmbit sanitari: pediatres i altres professionals de l’atenció primària.
– Àmbit educatiu: educadors infantils del cicle 0 a 3 anys.
– Serveis socials: professionals del departament de benestar social i família.

Característiques del Servei: Oferir espais de col•loqui i debat amb la finalitat d’informar i formar a pares i professionals dels diferents àmbits anteriorment esmentats així com crear eines de divulgació amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la importància de la detecció precoç.

Metodologia Psicologia Infantil

A Psicosedna oferim un espai personal on el/la nen/a se senti còmode, escoltat, valorat i tingui un lloc on pugui expressar lliurement allò que li preocupa. De manera dinàmica i lúdica intentem donar-li al nen/a estratègies necessàries per fer front a les dificultats que va tenint en el seu dia a dia.

Alhora, també oferim un espai als pares on els hi donem pautes, recursos i eines perquè sàpiguen controlar millor les situacions diàries. A més, també treballem de manera coordinada amb altres professionals tant de l’educació (col·legis, esplais, etc.) com de la salut (psiquiatres, metges, etc.).

Motius de consulta Psicologia Infantil

Aquests són alguns dels motius de consulta:

 • Problemes de conducta i rabietes constants (baix autocontrol, conductes agressives, etc.)
 • Baixa autoestima i inseguretat.
 • Baixes habilitats socials a l’hora de relacionar-se amb els altres.
 • Comportament inhibit i dificultat per expressar emocions.
 • Problemes en l’estat d’ànim: ansietat i/o depressió.
 • Pors, fòbies, gelosia.
 • Problemes del somni i/o a l’hora de menjar.
 • Dificultat en control d’esfínters (enuresis i/o encopresis).
 • Sota rendiment escolar i/o baixa motivació escolar.
 • Trastorns del desenvolupament (Trastorns de l’Espectre Autista, Síndrome de Asperger, Trastorn General del Desenvolupament, etc.)
 • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i impulsividad (TDAH).
 • Assessorament a pares i mares sobre com gestionar les diferents dificultats que presenta el seu fill/a.
Metodologia Psicologia Adolescent

A Psicosedna ens centrem en treballar tant amb l’adolescent, com amb tots els membres que interaccionen en l’entorn familiar, educatiu i social. Oferint estratègies i habilitats que ajudin a l’adolescent a superar les dificultats que presenta i oferint també pautes d’actuació a familiars i educadors que ajudin a millorar el comportament del jove tant a casa com en el col•legi.

Motius de consulta Psicologia Adolescente
 • Trastorns del comportament: agressivitat, desobediència, impulsivitat, rebequeries…
 • Trastorns de l’estat d’ànim: tristesa, depressió infantil, baixa autoestima, procés de dol o pèrdua.
 • Trastorns d’ansietat: ansietat per separació, afrontament de separacions i divorcis, inseguretats, pors, tics.
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD).
 • Retards en el desenvolupament general.
 • Atenció a nens amb discapacitat.
 • Dificultats de relació i adaptació: falta d’habilitats socials.
 • Problemes d’hàbits: alteracions del somni, hàbits d’higiene personal, dificultats en el control d’esfínters.
 • Assetjament escolar: Bullying.
 • Resolució de conflictes familiars.
 • Acompanyament en el procés d’adopció.
 • Assessorament als pares i pautes educatives.
 • Assessorament a pares de fills amb discapacitat o amb altres trastorns generalitzats del desenvolupament.