Psicopedagogia

Dificultats de Lectoescritura

Una part molt important en el desenvolupament dels nens és l’adequat aprenentatge de la lectoescriptura. A vegades, sorgeixen dificultats per consolidar-la i per desenvolupar unes habilitats competents en l’àmbit acadèmic. En el nostre centre es tracten aquestes dificultats tenint en compte cada cas i el grau de dificultat de cada persona.
Desde Psicosedna treballem:

Retard en l’aprenentatge de la lectoescriptura

Alguns nens presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. El desenvolupament d’aquestes àrees és lent i està per sota de l’esperat per a la seva edat cronològica.

Dislèxia
Quan les dificultats per llegir i escriure són molt acusades i es mantenen en el temps, després dels 9 anys, parlem de Dislèxia.
Perquè es doni aquest trastorn lectoescritor ha d’haver-hi absència de problemes físics, sensorials, cognitius i emocionals.

Disortografia
Consisteix en un trastorn específic de l’escriptura que es manifesta com un dèficit en l’ortografia de la paraula.

Disgrafia
Consisteix en un trastorn específic de l’escriptura que afecta a la forma i al contingut de les paraules.

Discalculia
Trastorn que es caracteritza per la dificultat de comprendre l’aritmètica.

Tècniques d’estudi
Hi ha persones que tenen una bona capacitat intel•lectual, però no saben o tenen dificultats per treure el màxim profit a les seves capacitats o per mantenir uns hàbits d’estudi adequats per aconseguir un major rendiment acadèmic.
Amb les tècniques d’estudi potenciem precisament això, ensenyar-los a millorar les seves capacitats i que aprenguin a estudiar de la manera més fàcil i amena possible, de manera que els temes acadèmics resultin motivadors i atractius.