El tractament penal del Bullying o assetjament escolar

L’assetjament escolar o Bullying podria ser definit, molt succintament, com una conducta de persecució física o psicològica intencionada i reiterada en el temps.

Així no és assetjament escolar si parlem només d’un incident aïllat, es necessiten diverses actuacions mantingudes en el temps, a més d’una voluntat de causar un mal a la persona a la qual va dirigit, situant a aquesta persona en un pla d’inferioritat.

Contra l’assetjament escolar es pot actuar portant el procediment tant en la jurisdicció civil com en la jurisdicció penal.

Avui ens centrarem breument en aquesta última.

Primer de tot hem de dir, encara que sembli un tòpic, que aquest tipus de comportaments d’assetjament escolar són realitzats per menors i contra menors, per la qual cosa, dins de la jurisdicció penal, haurem d’acudir a la jurisdicció de menors.

També hem de recordar que no tots els menors poden ser jutjats. El nostre sistema penal impedeix que els menors de 14 anys puguin ser jutjats, per la qual cosa per a actuar pel penal contra un menor, aquest haurà de tenir entre 14 i 18 anys.

Si bé la jurisdicció de menors té una vocació clarament educadora, això no vol dir que no existeixin mesures penals molt serioses per a aquells comportaments més greus; l’internament en règim tancat és la més greu de totes elles, passant per treballs en benefici de la comunitat, tractament ambulatori o la simple amonestació. Les diferents mesures a les que es pot enfrontar el menor estan especificades en l’article 7 de la Llei del Menor.

Per a imposar qualsevol mesura de les esmentades en aquest article 7, l’autor del delicte haurà de passar per un procediment penal, en el qual és obligatori que li assisteixi un advocat i que acabarà mitjançant una sentència dictada per un Jutge de Menors.

El tipus penal que s’utilitzava en l’assetjament escolar era l’article 173.1 del Codi Penal. Aquest tipus es conformava amb un tracte degradant que produïa un resultat de menyscapte de la integritat moral del menor. A partir de la reforma de 2015 s’ha introduït un tipus delictiu específic per a l’assetjament, en l’article 172.ter, que pot castigar- en la jurisdicció de menors- amb penes fins i tot de fins a dos anys, a qui realitzi alguna de les accions que allí apareixen reflectides.

Esmentar també que els professors, en cas d’assetjament escolar, podrien incórrer també en responsabilitat penal si no fan el que sigui a la seva mà per a ajudar al menor.

Ad Legem Advocats

Leave a Comment