Índex de continguts

Què ens espera quan posem una denúncia per violència contra la dona?

Primera part: actuacions en seu policial.

Segona part: Actuacions en seu judicial

 

 

Què ens espera quan posem una denúncia per violència contra la dona?

 

En aquesta entrada intentarem costar-nos al procediment penal per violència contra la dona, és a dir, quan s’ha exercit algun tipus de violència, ben física ben psicològica contra una dona.

 

Dividirem el procediment en dues parts, en la primera part, descriurem a grans trets el que succeeix en seu policial quan denunciem. En la segona part del procediment parlarem del que succeeix en el Jutjat de Violència domèstica.

 

El primer de tot és saber qui pot denunciar en aquests casos; segons la legislació espanyola qualsevol persona que tingui coneixement d’un delicte té l’obligació de posar-lo en coneixement de les autoritats, així, podrà iniciar aquest procediment qualsevol persona, si bé el més comú és que sigui la pròpia afectada la que posi el delicte en coneixement de l’autoritat competent.

 

Primera part: actuacions en seu policial.

 

L’autoritat competent, aquí a Catalunya, són els Mossos d’Esquadra, per la qual cosa la persona que ha estat sofrint  aquests abusos, haurà de dirigir-se a presentar denúncia a la comissaria més pròxima al seu domicili.

 

La denúncia prendrà diverses hores, ja que els Mossos no sols agafaran la denúncia, si no que faran una avaluació sobre la possibilitat de tornar a sofrir una agressió per la persona denunciant, i l’entitat d’aquesta. Aquesta avaluació té certa importància perquè en cas que es demani per la interessada una ordre de protecció, aquesta avaluació serveix com un dels paràmetres que tindrà en compte l’òrgan judicial per a posar aquesta ordre de protecció.

 

Efectivament, també en seu policial es farà la sol·licitud d’ordre de protecció, o no. Un pot posar una denúncia per violència contra la dona sense sol·licitar ordre de protecció, no és obligatori.

 

L’ordre de protecció, no sols engloba l’allunyament en si, també engloba la prohibició de comunicació per qualsevol mitjà, és a dir, en cas que el jutge concedeixi aquesta ordre, el suposat agressor no podrà comunicar ni per telèfon, ni missatges, ni facebook, res en absolut, ja que si ho arriba a fer incorrerà en un delicte de trencament de mesura cautelar, que està tipificat en el codi penal.

 

També en seu policial es procedirà a informar la suposada víctima de les diferents ajudes socials de les quals es podrà beneficiar. I a més, també li oferiran la possibilitat que un advocat d’ofici els atengui en la pròpia comissaria. Si bé moltes vegades l’assistència d’aquest advocat d’ofici es rebutja en comissaria perquè el procediment ha durat ja diverses hores i la persona està esgotada, la veritat és que l’endemà, o quan els citi el jutjat de violència contra la dona corresponent, tindran allí per a procedir a aconsellar-los a aquest advocat, totalment gratis, ja que així ho estableix la llei en aquests casos.

 

Segona part: Actuacions en seu judicial

 

Una vegada posada la denúncia, es procedirà a localitzar al denunciat i el mateix normalment, quedarà detingut fins que se’l citi davant el Jutjat corresponent. Una vegada arriba el moment de comparèixer davant el Jutjat, el primer que s’ha de fer és ratificar la denúncia presentada.

 

En cas que la part que va presentar la denúncia, no ratifiqués la mateixa en seu judicial, el procediment quedaria arxivat, i cadascun dels implicats quedarà lliure de fer el que vulgui. Per tant, la ratificació de la denúncia en seu judicial podríem dir que és un requisit de sense el qual, el procediment mor.

 

Una vegada ratificada la part denunciant, s’agafa declaració als dos. Aquesta declaració serà duta a terme per separat i amb presència dels advocats de cadascun dels implicats, un advocat defensor –el del acusat-, l’advocat de la denunciant, que exercirà l’acusació particular, i Ministeri Fiscal, que exercirà les funcions de defensor imparcial i objectiu de la legalitat vigent. Aquestes declaracions es realitzaran en presència d’un Jutge.

 

En el moment en què s’hagi ratificat la denunciant, es procedirà a preguntar l’advocat d’aquesta, i en el seu cas a l’advocat de l’acusat, si volen que algú sigui visitat pel mèdic forense. Aquest emetrà un informe en el qual es reflectirà l’existència o no de ferides, i del seu abast i entitat.

 

Ara és el moment de la declaració dels testimonis, si el Jutge els accepta. Els testimonis podran ser parents, veïns, membres de la unitat familiar, gent que hagi presenciat els fets…

 

A continuació, per al cas que s’hagi sol·licitat la mesura cautelar d’ordre de protecció se celebrarà una vista en la qual cadascuna de les parts (els advocats de cadascuna de les parts) realitzaran al·legacions corresponents en defensa o en demanda d’aquesta ordre de protecció. Perquè s’imposi una ordre de protecció ha d’haver-hi un perill objectiu per a la integritat física de la víctima, i aquestes al·legacions van en el sentit de provar o descartar l’existència d’aquest perill.

 

En aquesta vista d’ordre de protecció, en cas que existeixin fills menors d’edat, no sols se sol·licitaran les mesures penals (si es vol que l’agressor estigui allunyat a 100 metres o a 500, si es vol sol·licitar algun mecanisme de control de la mobilitat per la perillositat del mateix..) també se sol·licitaran les mesures civils.

 

Aquestes mesures civils seran aquelles relatives a la guarda i custòdia, ús de l’habitatge, règim de visites i pensió d’aliments dels fills menors de la parella. Aquestes mesures seran temporals i tindran vigència d’un mes. En aquest mes, si es vol que aquestes mesures es prorroguin, s’haurà d’interposar la corresponent demanda, bé de divorci en cas que la parella estigui casada, bé de guarda i custòdia en cas que la parella no ho estigui. En el cas que es posi la demanda en aquests 30 dies, les mesures es prorrogaran fins que se substanciï el procediment que es derivi d’aquesta demanda, si no es posa la demanda en els 30 dies, el suposat agressor no tindrà cap obligació de complir, passats aquests 30 dies, amb les mesures civils.

 

Bé, tenim que les parts han declarat, han declarat els testimonis, s’ha celebrat la vista d’ordre de protecció, en cas que s’hagués sol·licitat. I ara, què?

 

En aquest moment el Ministeri Fiscal ens presentarà l’escrit d’acusació corresponent, i l’acusació particular tindrà dos dies per a presentar el seu i la defensa cinc dies per a contestar. En aquests escrits, queda especificat, entre altres coses, la sol·licitud de pena que se sol·licita per al suposat agressor, els suposats fets comesos i les proves la pràctica de les quals se sol·licita.

 

Hem de tenir en compte que una de les garanties de la justícia penal és que el Jutge que ha participat en fase d’instrucció no pot enjudiciar el procediment, per la qual cosa, el judici pròpiament dit se celebrarà en un altre jutjat i en un altre moment. El bo, és que normalment, aquest mateix dia ja sortirem d’allí amb el dia, i l’hora en què se celebrarà el judici.

 

I aquest, és de forma resumida, el procediment que es donarà en el cas que es decideixi interposar una denúncia per violència contra la dona.

 

 

Ad Legem Advocats

 

 

 

Leave a Comment